செய்.. செத்து மடியாதே..

நினைத்தது நடவாதெனில் இன்னுயிர் போக்கும்
சீர்கெட்ட  சமூகத்தின் மூலம் எங்கே?
நினைத்தது எதுவுமே நடவாத போதும்
உயிர்பிடித்து வாழ்வு வளர்த்த எந்தை முகமா?

பொறியியல் படிப்புக்கென மதிப்பெண் இருந்தும்
பொறிவளர்த்த  மனம்முழுதும் வேட்கை  இருந்தும்
பணம் இல்லாமல் மீதம் இருக்கும்
முப்பத்தி சொச்ச வாழ்க்கையில் எங்கும்

மகனையும் மகளையும் பெற்றுவளர்த்தாளாக்கி
சொந்தக்காரர்கள் நண்பர்கள்
அண்டைவீட்டு அன்பர்கள் – என்று
வேடமணிந்த பிணம் நோக்கும் கழுகு கூட்டம் – அதன்

தீச்சொல் சுடாமல் சுடுதணல் தாங்கி
தானறிந்த வேதனை தனையன் அறியாதிருக்க
தாளா துன்பத்திலும் தாழா துஞற்றும் அவரை
இம்மையிலும் மறுமையுளும் காக்கும் கடமையிருக்க

காதலாம், நோதலாம், கழிவிரக்கக்காரன் அவன்
உயிரற்று கூடம் கிடந்திருக்கையில் தன்னுயிர்தந்து
இவனுயிர் கொடுத்த தாய் தெரிவாளா?
தந்தை தெரிவானா? இல்லாத இவன்தரும் துன்பம் அறிவானா?

தன் வாழ்க்கை தன்னோடது – அதை
ஆக்கும் அழிக்கும் முடிவு என்னோடது
என்றெண்ணும் இவன்  இருந்தாலென்ன
இறந்தாலென்ன நானா பெற்றேன்?

Advertisements

One thought on “செய்.. செத்து மடியாதே..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s