சத்தம்

“தனித்தனியாய் அலைந்து கொண்டிருந்த சத்தங்கள் சேர்ந்திசைந்து அபூர்வராகமாய் ஆனந்தபெருக்காடுகிறது. பறவைகளும் சிறகுகளும் காற்றுவெளி எங்கிலும் கவிதைகளை எழுதி எழுதி…. என்னமோ பிரமிள்.”.

சத்தம்:

என் விரல் வழி காதல் வழிய 
உன் நரம்புகளில் ஒரு சத்தம்.. 
உதடு குவித்து காற்றில் கொடுத்தாய்
தடதடத்தது நெஞ்சில்.. அது ஒரு சத்தம்..
ஏதோ சொல்ல வாயெடுத்து விக்கி நின்று
வார்த்தைகளை என் கண்ணுக்குள் தேடினாய் போல..
சத்தமே எழாத அது ஒரு சத்தம்.. 
கண்ணில் நீர்மல்க குரலு(ம்)டைந்தாய்
அதுவும் ஒரு சத்தம்..

ஏனோ..

இப்படி இங்குமங்குமாய் பொறுக்கி எடுத்து
நானும் நீயுமாய் நடந்து திரிந்த வீதிகளில்
சில சத்தங்களை காற்றிடை தருகிறேன்..
அபூர்வராகம் தான்.. 
 

Genocides and perverts..

You know the time when some of us were confused about how a genocide can happen right under our nose? Back in 2008?? It finally dawns upon me.

Our morale need not be that strong to fight for humane reasons. But we Tamils didn’t even fight for selfish reasons as such as a sense of brotherhood.. How puzzling!!

After looking at some part of this Tamil society, supposed elitists, acting so far right, that even other rightists of different ethnicity would be ashamed of, I see our society for what it is. Authoritative casteism at its utmost ugliness.

Right now I am looking at all these posts about Israel’s atrocity and you know what.. Fuck you.. I have had enough. If you only look out for another human because he is of the same religion, same caste.. Fuck you.. And fuck your faith system. A dead child is a symbol of perversity no matter what religion the child belongs to.

And yeah.. Of course I am only talking about the hypocrites and I strongly condemn Israel.. Even after knowing the fact that they bailed us out in two important wars with neighbors.

If you support a killer or choose to raise your voice only against one form of genocide, you are the source of the problem.

I really wanted to see which god is up there watching all these people killing each other.. And flick a finger at him..

For my record..

<div id=”fb-root”></div> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1″; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));</script>
<div class=”fb-post” data-href=”https://www.facebook.com/madhusudan.srisailan/posts/10204069325278581&#8243; data-width=”466″><div class=”fb-xfbml-parse-ignore”><a href=”https://www.facebook.com/madhusudan.srisailan/posts/10204069325278581″>Post</a&gt; by <a href=”https://www.facebook.com/madhusudan.srisailan”>Madhusudan Srisailan</a>.</div></div>

Of the biggest democracy in the world: India’s general election 2014

The most expected outcome of the 2014 general election is here. Prime Minister Modi.

US’s policy making and intelligence bureaus would be considering this election results as their failure in recognizing PM Modi’s candidature in the past. The visa issue will be settled now but it will further undermine America’s stand against Human Rights violation.

Indians definitely showed some real love for the democracy. Yet there are several implications to this election results that we should never forget to pursue.

* Fourth Estate’s compromised integrity.

* Minorities should not lose hope. Together we stand.

* All the corruption charges and their channels should be legally scrutinized and all the perpetrators must be penalized.

* Share market and INR would be prospering for a while. Make money.

* What that happened is all water under the bridge, PM and GOI should strengthen their relationship with the US.

* Hindu extremists should shut the fuck up and let this country be better than it was.

* Major policy revision towards Sri Lanka.

I am super glad that Indian National Congress is destroyed. It is more evident that Rahul would neither be the prodigy nor the successor. Lack of leadership in second tiers takes any future hope from INC for now. My wildest dream of seeing Sonia tried for crimes against India’s integrity is still far away. Personally, the fact that INC has not won any constituency in Tamil Nadu gives me a certain hope about the solidarity among Tamils. Defeating Karthi Chidambram and taking away any of his premature glory is the best thing that happened in TN. I have previously stated that this is the first time in recent history, the state and the head of state are representing each other.

What happened to AAP is what AK warranted to happen. In this country, leaders are not seen as humans at all. They were symbolized as an icon to a greater future. As an icon of great power and infallibility towards their enemies. AK.. I am sad that you let down a super critical set of supporters anyone else would kill for. I am saddened that you might have set the wrong example. I am furious that you won’t even recognize these mistakes.

To err is human but to do that in Delhi, with this critical mass(of a supposed chain reaction) and no second tier leadership is self destruction. RIP AAP..

Minorities, especially my Muslim brotherhood, please do not consider this as a sign that India is against Muslims or that they dont care for Muslims. Hindu radicals will consider this victory as Hindutva’s, don’t join them in this fallacy.

This victory is on Indian National Congress and their corrupt, inadequate, sycophantic and nepotistic regime. This victory is on the media, paid or not. This victory is on the general rule of mass propaganda, a classic example of ad-hitlerum for it is the Joseph Goebbels’ (Hitler’s minister for propaganda) model.

This victory is not against Muslims. I cant even fathom the injustice that is done to Muslims during Gujarat riots. I cant have a possible explanation or consolation of any kind. It is a severe slur cast upon the psyche of an Indian Muslim since Babri Masjid. But we need to stay together and prosper in this great country. We need to build an understanding where no human would target another human for having a different set of beliefs or the lacks of it.

A division in India is not going to happen. The only solution we need to think of is to call this election results for what it is and reject anyone who calls this as a sign of Hindutva. See what happened in Tamil Nadu. There is no modi wave. If there is a scale of hatred towards Indian National Congress in an Average Indian, an Average Tamilian hates congress in multitudes. He didn’t turn towards Modi though. He had a leadership that understood his emotions. The leader, Amma aka Ms. Jayalalita, had her flaws but she recognized the ways to gain the trust and love of the people she represents and that impulse gave a channel for all of us Tamilians to forget whatever happened in the past. This is synergy now and it will only get better. I am inclined to think that she will continue to be the strongest and the most loved leader of her times. The elections and results will always reflect this phenomena. Her coalition to the state and the center is also an example we need to follow. She shows the ways of democratically representing your people towards a common goal and peaceful coexistence. I would love to see this happening within Muslim brotherhood as well. Tamil Muslims, please stop sharing and following vehement articles, especially the one that involves PJ. This man can never be a leader. I am still yet to see a Muslim criticizing PJ for his radical and sometimes inhumane views.  However, for us to move past all the differences, people like the Hindutvas and PJs must be rejected.

An elusive poem..

To love you like I love you is the absolute freedom. It defied construes that I built for myself. It defied the construes everyone else built for me. Then the most beautiful paradox, true to its nature, is born. It defied the construes you built for me as well. To love you is to free myself from my past and to free yourself from your past.

To love you like I love you takes everything away from me, yet stacks me up with you and there is a certain coziness in this nakedness. The nakedness that was an act of freedom I sought from myself.. and you.

It wasn’t always about me. In fact, the way it is about me is because to be me is to be you and what you do to me will be what that makes us. It wasn’t always about me.

You dont trust me? I will certainly call you up and tell you that I found a smile that is more addictive and masochistic than the one your smile has got on me right now. I want to take all this suppression out on you. I then want to make a poem for us.

I want to tell you that the smile that finally choke holded this addictive smile of yours, is in fact yours, but just that this smile smiles at me now. At my love. At your love for me. Thats when I will tell you, with a sense of guilty pleasure, that there is a smile that just freed me from this slavery your smile has got on me. The smile that will light up your face, light it up all the way that I can see it burning in your eyes.

I want to get lost in that moment, just forging that image of you smiling at me, at us, in every single neurons I have got. I would summon them all up, to light me on fire, bringing up the same smile on my face and I want that to be my moment of death.

You know how to add beauty to my death? Its by giving me the memory that would light me up on that last breath of freedom. Then I want to be free from you, as I slowly fill everything thats living inside me, with you. And that would be my freedom. You will get it. That the part that is most alive inside me, is you.

Until then, I would get caught and be slaved by every little thing thats you, only to be freed by another little thing that is you as well. I would only get freed from your smile to be slaved by your eyes. Then it would be your frowning. Then it would be your laugh. Then it would be your eyes again. Your lips. Your beautiful fingers with a stupid nail polish. Your hair in the air. Your naughty smile. Your scent. And then its just you. The summation of everything that frees me and slaves me. The one that literally rocks my world.

You know what happens to me as I look at your smile? Those lips, how quick they dance from being sensual to be quite to be naughty and to be bitten by your teeth as you frown, you know what they do to me?

I love you. I love everything that is you. I want you to have the freedom you graciously gave to me. Here.. Its with me. You have seen it. You just need to take it. You can take it and go away. Come back again if you will. But when you do, you’ll find me searching for this elusive poem that I wanted to make. Then you can take that poem, decorate it with words, may be a kiss for I am greedy and then it would be us and ours. You will be my poem but you won’t be elusive anymore. I will be growing old but I won’t really be old because I have got a poem that would stop time for me.

We would grow old anyway, at least to others eyes, and then there will be a day when I say this to you again. That I love you. However strong the word is, then you will know that what I feel is much stronger than that. We both know words can’t die and I guess something that is even stronger won’t even grow old.

You know why I am being so cocky? Because you know.. me being is to be you is to be us. Its actually me thats elusive, if you could think about it. You will think about it..

and then you know

The night and the cold and the dark.. they’re dead
So dead as the time that you dread..

There still is an young sun..
Winking through the window..
Waiting..

For you to walk out of your doors..
To embrace you.. to shower you with love..
and light.. and warmth.. with all his might..

and the warmth? Trust me..
Thats eternal.

now you know..

Wretched ghosts from a time thats dead
reaches down claws at everything thats you..
Scares you in the cold and the dark of the night..
Suffocates you..

The desolate night haunts upon, like a savage.
Tis tears I swear, not mist, that brought down those grasses
Still lurks the vicious night.. so cold and silent..

There.. see.. the sun rises..
He is winking through the window..
So young.. He is blushing I swear, he is red..
The grass is glistening you can see..
For the tears are melted down.. long gone..
So beautiful.. green.. and serene..
the silence is nowhere to be seen..
Listen.. the early bird sings her tune already..

She knows what I know..
Its a new day..